Home » » Contoh Wangsalan Bahasa Jawa

Contoh Wangsalan Bahasa Jawa

Written By Adhy Nugroho on Selasa, 15 Januari 2013 | 02.50


Jenang gula, kowe aja lali
( jenang gula : gulali = lali )
Sekar aren, rawuhipun sampun dangu-dangu
( Sekar aren : dangu = dangu )
Njanur gunung, kadingaren
( Janur gunung : Aren = Kadingaren )
Mbalung klapa, geleme mung ethok – ethokan.
( Mbalung Klapa : Batok = Ethok – ethok )
Mbalung janur, Paring Usada nggonku nandhang wuyung
( Balung janur : Sada = usada )
Reca kayu, goleka kaweruh rahayu
( Reca kayu : Golekan = goleka )
Ngembang garut nggremeng ora karuwan
( kembang garut = gremeng = nggremeng )
Ngembang kacang, mbesengut ora kalegan.
( kembang kacang : besengut =  mbesengut )
Kembang jambu, kemaruk duw dolanan anyar.
( kembang jambu : karuk =  kemaruk )
Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso.
( Roning mlinjo : so = ngaso ).
Klapa mudha, yen kalegan paringa apura.
( klapa mudha : degan = kalegan )
Kembang gembili seneng-seneng oleh rejeki.
( kembang gembili : seneng = seneng-seneng )
Witing klapa jawata ing ngarcapada. Salugune wong mudha gelem rekasa.
( witing klapa : glugu = salugune )
Mamet tirta, tirta jawah jro katiga, suka lila lebur luluh labuh praja
( memet tirta : Ngangsu, tirta jawah jro katiga = labuh )
Mbok aja nglemah bengkah
( Nglemah bengkah : tela = nyela-nyela )
Gayung sumur, aja kemba aja mundhu
( Gayung sumur : Timba = Kemba )
Pindhang lulang, kacek apa aku karo kowe
( Pindhang lulang : Krecek = Kacek )
Nggodong garing, esuk – esuk kok wis nglaras
( godong garing : Klaras = nglaras )
Mbalung geni, mbak menawa aku bisa teka
( Balung geni : Mawa = Menawa )
Balung pakel, aja seneng alok-alok
( Balung pakel : Pelok = alok – alok )
Bayem arda, dhasar anteng kang adi luhung
( Bayem arda : Lanteng = anteng )
Kuku gantung, sawangan kang adi luhung
( Kukus gantung : sawang =  sawangan )
Durna putra, ngudiya basa utama
( Durna putra : aswatan = ngudiya )
Bibis tasik, tasik manda winor tirta. Maju mundur tangeh marem kang pinanggya
( bibis tasik : undur – undur )
( Tasik manda winor tirta : Parem )
Tapas aren, aren arab wijilira tindak tanduk, nora ninggal tata krama
( Tapas aren : duk )
( Aren arab wijilira : Kurma )
Kancing gelung munggweng dadha, titenana!
( Kancing gelung : Peniti = Titenana )
Yen ora nesu, geneyo kowe kok mentil kacang, mrengut terus.
( mentil kacang : sungut = mrengut )
Mung pingin nggentha dara
( nggentha dara : sawangan = nyawang )
Kahananmu saiki, jan..mandan rawa
( Mandan rawa : wlingi = mangklingi )
Cipta arda, ardaning tyas mring sasama, tyas susila nor raga ambek jatmika
( Cipta arda : nepsu, ardhaning tyas mring sasama = ambek )1. Aja rame-rame wonge lagi mbabon kirik.
(babon kirik = asu, batangane nesu).
2. Jenang sela wader kalen sesonderan, apuranta yen wonten lepat kawula. 
(Jenang sela = apu, wader kalen = sepat)
3. Babal bunder manglung kali, Lho, patrapmu kok kaya mangkono !. 
(Babal bunder =elo).
4. Mbok aja njangan gori, ethok-ethok ora krungu! 
(Jangan gori = gudheg)
5. Bayem arda, ardane ngrasuk busana, mari anteng besuse saya katara. 
(bayem arda = lateng, ardane ngrasuk busana = besus)
6. Mina galak ing samodra, bacutna gunemmu Kang Gareng.
(mina galak ing samodra =iwak cucut)
7. Petis manis, ngucapna tembung sing manis.
(petis manis = kecap)
8. Bareng macak sliramu katon mandhan rawa.
(pandhan rawa = wlingi)
9. Pring dhempet, kowe teka mrene kok ara kandha-kandha !. 
(pring dhempet = andha)
10. Dom jala, coba aku kandhanana ! 
(dom jala = coba)
11. Bremara wismeng bantala, kawula badhe caos atur. 
(bremara wismeng bantala = tawon tutur, bremara = kombang )
12. Sayeng kaga kaga kresna mangsa sawa, wong susila lagake anuju prana. 
(sayengkaga = kala, kaga kresna mangsa sawa = manuk gagak)
13. Sri Maha Jawata katong, andaka wulune rekta, jroning nendra gung kaepi.
(Ratune para jawata = Bathara Endra, andaka wulune rekta = sapi )
14. Carang wreksa kawi wuwus, panggya andika kusuma. 
(carang wreksa = pang , wuwus = tembung kawi ngendika)
15. Kepiting kang sobeng rawa, nguswaraganta wong ayu. 
(Kepiting kang saba ana ing rawa = yuyu)
16. Bale nata rondon pari, paran margane wak mami. 
(bale nata = pagelaran, rondon pari = dami)
17. Cecangkok wohing kalapa, ugemana kang dadi pathoking urip. 
(Cangkok kalapa = bathok )
18. Carang wreksa, nora gampang wong mengku nagara. 
(Carang wreksa = pang)
19. Baligo amba godhonge, kudu santoseng kalbu. 
(baligo amba godhonge = labu)
20. Tengareng prang, andheging riris, kudu teteg lan kudu terang ing pikir. 
(tengaraperang = keteg , andeging riris (mandhege udan) = terang )

No.
Tuladha
Sumber
1
Lombok cilik, dikandhani malah mecengis
Modul
2
Widheng galeng, tekamu apa padha rahayu
Modul
3
Mrica kecut, singgat toya
Saunine, wong sengit nggregetake
Modul
4
Uler kembang, yen trima alon-alonan
Modul
5
Nyaron bumbung, cengklungen anggonku ngenteni.
Modul
6
Jarwa Prapta, aja duka ya!
Modul
7
Carang wreksa, wreksa kang rinengga janma
Modul
8
Nora gampang, golek kawruh mrih kaonang
Modul
9
Gayung sumur, aja kemba aja mundhur
Modul
10
Kapi jarwa, dakpethek mangsa luputa
Modul
11
Njanur gunung, kadingaren sliramu teka. (janur gunung=aren)
Wikipedia.com
12
Pindang lulang, kacek apa aku karo kuwe (Pindhang lulang = Krecek)
Wikipedia.com
13
Jenang sela, wader kalen sasonderan. (Apu, sepat) Apurata, yen wonten lepat kawula
Wikipedia.com
14
Wong kae sajatine wis krungu kandhaku, nanging njangan gori.
Wikipedia.com
15
Sayuk rukun, wulang wido mangsa rowang
Wikipedia.com
16
Sayektine, wit saking bondho kawula
Wikipedia.com
17
Tepi wastra, wastra kang tumprap mustaka.
Wikipedia.com
18
Njanur gunung, kadingarèn dolan mréné? (janur gunung = arèn)
Wikipedia.com
19
Ngrokok cendhak, bocah cilik ora kena neges-neges (rokok cendhak = tegesan)
Wikipedia.com
20
Jenang gula, aja lali (jenang gula = glali)
Wikipedia.com
21
Nggodhong garing, ésuk-ésuk kok wis nglaras (godhong garing = klaras)
Wikipedia.com
22
Balung klapa, éthok-éthok ora ngerti (balung klapa = bathok)
Wikipedia.com
23
Balung geni, mbokmenawa aku ora bisa teka (balung geni = mawa)
Wikipedia.com
24
Balung janur, sida lunga apa ora? (balung janur = sada)
Wikipedia.com
25
Balung pakèl, aja seneng alok-alok (balung pakèl = pelok)
Wikipedia.com
26
Jangan gori, nganti judheg anggonku mikir (jangan gori = gudheg)
Wikipedia.com
27
reca kayu, goleka sabda rahayu. ( reca kayu = golekan)
Kedai ku
28
bayem arda, dhasar anteng tur jatmika (bayem arda = lanteng)
Kedai ku
29
kukus gantung, sawengan kang adi luhung. (kukus gantung = sawang)
Kedai ku
30
durna putra, ngudiya basa utama (durna putra = aswatan)
Kedai ku
31
gayung sumur, kewan gung granane dawa. aja kemba, mangesthi saliring karya. ( gayung sumur = timba; kewan gung granane dawa = esthi (gajah))
Kedai ku
32
bibis tasik, tasik manda winor tirta. maju mundur, tangeh marem kang pinanggya ( bibis tasik = undur undur, tasik manda winor tirta = parem)
Kedai ku
33
tapas aren, aren arab wijilira. tindak tanduk, nora ninggal tata krama. (tapas aren = duk; aren Arab wijilira = kurma)
Kedai ku
34
saron agung, agung agunging sujanma. yen mung ewuh, sabarang nora tumeka ( saron agung = demung; agung agunging sujanma = ratu)
Kedai ku
35
cipta arda, ardaning tyas mring sasama. tyas susila, nor raga ambek jatmika. ( cipta arda = nepsu; ardhaning tyas mring sasama = ambek)
Kedai ku
36
mamet tirta, tirta jawah jro ketiga. suka lila,lebur luluh labuh praja. ( mamet tirta = ngangsu, tirta jawah jro ketiga = labuh)
Kedai ku
37
Bok aja nglemah bengkah. (nglemah bengkah = tela = nyela nyela)
Kedai ku
38
Wah, mandhan rawa lho kowe, bareng macak Jawa ( pandhan rawa = wlingi/manglingi
Kedai ku
39
Mung kepengen nggentha dara. ( gentha dara = sawangan = nyawang)
Kedai ku
40
Yen ora nesu, geneya kowe kok mentil kacang, mrengut terus. ( mentil kacang = sungut = mrengut)
Kedai ku
41
Kancing gelung munggweng dhadha, titenana! ( kancing gelung munggweng dhadha = peniti = titenana)
Kedai ku
42
Ngembang garut nggrêmêng ora karuwan
(kêmbang garut = grêmêng),
Kedai ku
43
Sêkar arèn mas, sampún dangu kok botên kêpanggih
(sêkar arèn = dangu).
Ki Demang
44
Kêmbang jambu, kêmaruk duwé dolanan anyar.
(kêmbang jambu = karuk = dadi kêmaruk).
Ki Demang
45
Roníng mlinjo, sampún sayah nyuwún ngaso.
(roníng mlinjo = so - dadi ngaso).
Ki Demang
46
Klåpå mudhå, yèn kalegan paringa apurå.
(klåpå mudhå = degan - dadi kalêgan)
Ki Demang
47
Kêmbang gêmbili sênêng-sênêng olèh rêjêki.
(kêmbang gêmbili = sênêng).
Ki Demang
48
Witíng klåpå jawåtå ing ngarcåpådå. Salugune wóng mudhå gelem rekåså.
(witing klåpå = glugu dadi saluguné)
Ki Demang
49
Kolik priyå priyagung anjani putrå.
(kolik priyå = manuk tuhu).
Ki Demang
50
Jirak pindha munggwing wana
Sayeng kaga we rekta
Sinambi kalaning nganggur
Wastra tumrap mustaka
Pangikete wangsalan kang sekar pangkur
Kinarya langen pribadi
Wikipedia.comSumber :
http://nguripuripbasajawa.blogspot.com/2008/10/wangsalan.html
http://kidemangsodron78.wordpress.com/327-2/wangsalan/
http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com/2012/02/parikan-lan-wangsalan-komplit.htmlShare this article :

6 comments :

Blog Archieve

 
Find Me : Twitter | Facebook | Blog
Copyright © 2011-2013. Gembel Online - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger